Orta Asya, Azerbaycan ve Anadolu Halılarında Stilize Edilmiş İnsan Figürleri

5. Uluslararası Halk Kültürü ve Sanat Etkinlikleri Sempozyumu Bildiri Kitabı, 2. cilt, ss. 407-417, ANKARA, TÜRKIYE, 2018   ÖZET   Türk halı motifleri oldukça zengin ve çok boyutludur. Avrasya’nın bir ucundan o biri ucuna kadar büyük bir arazide yayılmış Türk boylarından her birinin halı sanatı üslup açısından ne kadar orijinal ve zengin olsa da onları birleştiren birçok ana çizgiler mevcuttur. Bu çizgilerden biri de halı sanatında desenlerin maksimum derecede stilize edilmiş olmasıdır. Sunulan çalışmada Türk boylarının halılarındaki motiflerin yüksek derecede stilize edilmiş olmasının nedenleri araştırılmış ve bunlarla bağlı fikirler söylenmiştir. Türk halılarında insanı simgeleyen motifler analiz edilmiştir. Orta Asya, Azerbaycan ve Anadolu halılarındaki stilize edilmiş insan figürleri incelenmiş, onların sadece menşece değil, biçim ve anlamına göre de aynı olduğu ortaya çıkarılmıştır. Kadın ve erkeği ifade eden figür tiplerine dayanarak halılarımızdaki evlilik, düğün, aile ve akrabalığı ifade eden simgesel motifler ilk defa yorumlanmış, farklı Türk boylarının halılarından alınmış motiflerle örneklendirilmiştir.   Link: http://stf.ahbv.edu.tr/posts/view/title/5.-uluslararasi-halk-kulturu-ve-sanat-etkinlikleri-sempozyumu-211258 Tam metin için: Bildiri

A New Outlook on the Etymology of the Name “Turk”

Turkish Studies. 2014, Vol. 9 Issue 3, p1147-1155. 9p.   Abstract:There is not any view that accepted by everyone about word "Türk" history, etimology and its meaning. Although generally many researchers' opinion bases on resources, logically there is not any sufficient common view about this topic. Research paper investigates this topic. In this study the analysis of etymologic comments of word "Türk" by scientists has been given and investigated lack sides of these comments. Although scientists consider on lack of meaning of word "Türk" as a "strong and powerful" which have been accepted many other scientists from time to time, this issue is uncompleted till today. First time this comment was put forward by German scientist F.W.K. Müller and tried to substantiate by G. Nemeth. Although this comment has been accepted many scientists, it has not been investigated seriously. In researches to understand meaning of word "Türk" scientists appealed not Turkish but other languages and researched meaning of word "Türk" in other languages. In this study topic has been investigated systematically and considered on word "Türk" in different view. Here it is observed that this word means human which is more general meaning of word "Türk". Offered comment has been substantiated...

Hocalı Katliamı: 17. Yıl

Kayseri Türk Ocakları Dergisi, Cilt 9, Sayı 99,  Mart, 2009   HOCALI KATLİAMI: 17. YIL   Her karanlık gecenin bir gündüzü var…   1992 yılının Şubat ayının 25’den 26’sına geçen gece, Azerbaycan halkının tarihine kara harflerle yazılmıştır. O gece Ermeni silahlı birlikleri Sovyetler Birliğinin çöküşünden sonra da Karabağ’da kalmakta devam eden ve bu gün de orada varlığını sürdüren 366’ncı Rusya motorlu atıcı alayı ile birlikte yeryüzünden Hocalı adlı bir şehri tam olarak yok ettiler. Hiçbir harbi gerekçe olmadığı halde yüzlerce Türk insanı tarihte örneği çok az olan işkencelere ve katliamlara maruz kaldılar, cesetleri tahkir edildi. Yüzlerce çocuk, kadın, ihtiyar mahvedildi, aileler yok edildi… Bu gecenin bilançosu çok ağır idi. 613 insan mahvedilmiş, 487 insan sakatlanmış, 200 adam kaybolmuş, 1275 adam rehine olarak Ermenistan’a götürülmüştü. Sonralar bu insanların dehşetli işkencelere tabi tutulduğu, onların üzerinde denemeler yapıldığı, satış ve işkence amacıyla organlarının kesildiği öğrenildi. Çok sayıda aile tam olarak yok edilmiş, 230 aile başsız kalmış, 200 kişi elsiz, bacaksız, gözsüz kalmıştı. Şehitler arasında 100 kadın, 83 az yaşlı çocuk, 70 ihtiyar yaşlı insan vardı. 56 Hocalı şehidinin cesetleri tahkir edilmişti. Onların başı kesilmiş, kafa derileri, çıkarılmış, gözleri delinmiş, kulakları kesilmiş, derisi soyulmuş, bazıları diri diri ateşe verilmişti. Hocalı katliamının derin kökleri vardır. Bu Rusya’nın I’inci Petro’dan başlayarak komşu ülkelere...

Ejderha Desenli Azerbaycan Halıları

Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi, Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Müdürlüğü Yayını, 15-2005, s. 101-122   Valide Paşayeva, Nazim Paşayev   Özet Çalışmada günümüze ulaşmış en erken örnekleri i 5. yüzyıla ait olan ve dünyanın çeşitli müzelerinde yer alan ejderha motifli Azerbaycan halı örneklerine dayanarak Azerbaycan halı sanatında ejderha motifinin kullanımı, onun tatbikinin kökleri, saray halılarında ve ev dokumalarında işlenme tarzı, taşıdığı anlam incelenmiş, ünlü "Ejderhalı halılar"ın kökeni, deseni ve kompozisyonunun sonraki gelişme süreci ile bağlı fikirler gözden geçirilerek beş yüz yıllık bir dönemi kapsayan varislik olgusuna dikkat çekilmiş. bu varisliği göz ardı ederek Azerbaycan halı sanatının incilerinin birilerine mal edilmesinin yanlışlığı vurgulanmıştır.   Link: http://dergipark.gov.tr/download/article-file/28666

Eski Türklerde Siyasal ve Teolojik Sistemler

ICANAS 38. Uluslararsı Asya ve Kuzey Afrika Çalışmaları Kongresi bildiri kitabı, 2017, Ankara   ÖZET Eski Türklerin teolojik görüşlerine dair birçok araştırmalar gerçekleştirilmiş olsa da, bu görüşlerin eski Türk toplumunun sosyal ve siyasi hayatı ile bağlılıkları konusunda önemli bir araştırma olmamıştır.  Takdim olunan çalışma eski Türk kavimlerinin teolojik ve siyasal sistemleri, eski insanların dünyaya bakışları ve inançları konusunda araştırmalar içermektedir. Araştırma kaynak olarak eski Türklerin siyasal, sosyal ve teolojik sistemleri hakkında bilgi alınabilecek en güvenli kaynaklardan olan Oğuz Han destanları seçilmiştir. Anaerkil aileden ataerkil aileye geçiş döneminde eski Türklerin inanç sistemindeki reformlar, bu reformların sonuçları, politeizmden monoteizme geçiş ve onun toplumun sosyal hayatındaki etkinlikleri araştırma konusu olarak ele alınmıştır. Oğuz Han’ın siyasal ve teolojik reformları, bu reformların amaçları ve mekânizması farklı bir şekilde öğrenilmiş ve bu hususta yeni sonuçlara varılmıştır. Konuyla ilgili bir sıra etimolojik araştırmalar da gerçekleştirilmiş, destanlardaki etnonimler eski Türklerin inançları ile bağlı şekilde öğrenilmiştir.  Araştırmalarda varılmış sonuçlar birçok bilim adamlarının düşünceleriyle kıyaslandırılmış, bu alanda şimdiye kadar gerçekleştirilmiş en köklü araştırmalar dikkate alınmıştır.   Link: http://www.ayk.gov.tr/wp-content/uploads/2015/01/PA%C5%9EAYEV-Naz%C4%B1m-ESK%C4%B0-T%C3%9CRKLERDE-S%C4%B0YASAL-VE-TEOLOJ%C4%B0K-S%C4%B0STEMLER.pdf

Eski Oğuzların İnanışları ve Mitolojik Görüşleri

"TÜRKLER" Ensiklopedisi, 3. Cilt, ss. 345-357   Nazim Paşayev, Valide Paşayeva   Oğuzlar Türk kavmine ait kabileler içerisinde kültürleri, kahramanlıklarla dolu galibiyetli savaşları ile tarihte iz bırakmış ve kendi nesillerini günümüze dek yaşatmayı becermişlerdir. En eski dönemlerden beri dünyanın kültür ve politik tarihinde izleri olan, dünya tarihine ait bütün eski ve çağdaş kitaplarda (Asur kaynaklarından en yeni tarih kitaplarına kadar) adı geçen Oğuz nesillerinin tarihinde karanlık noktalar çoktur. Böyle noktalardan biri de "Oğuz" kelimesinin menşeyi ile bağlıdır. Bu çalışma söz konusu probleme ışık tutmayı hedeflemektedir. Link: https://www.altayli.net/eski-oguzlarin-inanislari-ve-mitolojik-gorusleri.html